Ga naar de inhoud

Wie zijn wij?

Onze missie houdt in het dienen van God, waarin o.a. gehoorzaamheid en lofprijzing tot uiting komt.

Evangeliegemeente De Banier is gevestigd in de veelzijdige Tarwewijk van Rotterdam Zuid. Wij zijn een gemeente die de Bijbel erkent, als het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God. Waarbij de Bijbel gehanteerd wordt als grondslag voor het functioneren van de gemeente.
Net als in de eerste gemeente, zoals opgetekend in het boek Handelingen, zoeken wij de leiding van Gods Heilige Geest in onze diensten, maar ook in onze persoonlijke levens. 

Het antwoord op de vraag waarom de gemeente bestaat wordt kort en bondig door de Heer Jezus zelf gegeven:

 •  De Here, onze God, liefhebben met geheel ons hart, geheel onze ziel, geheel onze kracht en
  geheel ons verstand (Deut.6:4-9; Luk.10:27).
 • Onze medemens liefhebben als onszelf, zowel binnen de gemeente als daarbuiten (Matt.22:39;
  Mark.12:31; Luk.6:27-36; 10:27).

   

Het liefhebben van de ander heeft zijn oorsprong in God die zelf liefde is (1Joh. 4:9,19). Dus om lief te hebben zijn wij afhankelijk van God.

Onze visie als gemeente hebben wij als volgens geformuleerd: ‘Evangeliegemeente De Banier is een veilige haven, waarin een ieder, onder de kracht van God tot genezing, herstel en vernieuwing kan én mag komen’.

Onze missie houdt in het dienen van God, waarin o.a. gehoorzaamheid en lofprijzing tot uiting komt.

 • Bouwen aan een cultuur van dienstbaarheid en christelijke barmhartigheid aan de gemeente én
  in de Tarwewijk. Waarin betrokkenheid verwacht wordt van ieder lid.
 • Gods liefde en kracht laten zien. Bouwen aan een klimaat waarin wij het dienen van elkaar in
  liefde, tot opbouw van de gemeente.

Hoofdzakelijk is onze missie is gericht op God en elkaar. We leven persoonlijk en als gemeente uit genade.

Kerndoelen

Wij strekken ons uit om een Bijbels functionerende gemeente te zijn zoals onder andere verwoord in Han.2:42-47. De omschrijvingen van deze kerndoelen beginnen allemaal met het woord groeien. We geloven dat groei een kenmerk is van een gezonde gemeente. We leggen ons erop toe om ons steeds verder te ontwikkelen in onze passie voor God en medemens.

Met een praktisch functionerende gemeente in deze tijd wordt bedoeld

 1. Aanbidden: groeien in je persoonlijke relatie met Jezus Christus als onze Leidsman.
 2. Delen: groeien in liefdevolle opbouwende relaties met elkaar
 3. Leren: groeien naar geestelijke volwassenheid en in het discipel zijn van Jezus Christus
 4. Dienen: groeien in dienstbaarheid in de gemeente en in overeenstemming met de verkregen gaven en talenten.
 5. Getuigen: groeien in vrijmoedigheid om te leven en te handelen naar Gods Woord.

Als er sprake is van een gezonde gemeente is er groei zichtbaar in de volgende vijf gebieden

 1. Toewijding (aanbidding)
 2. Warmte (fellowship)
 3. Diepgang (discipelschap)
 4. Dienstbaarheid (betrokkenheid)
 5. Uitdragen van het evangelie

Uitwerking van kerndoelen

Praktische invulling van onze kerndoelen bestaan uit: zang/muziek, aanbidding, gebed, onderwijs.

 • Gemeenteleden worden aangemoedigd in het houden van stille tijd en het leiden van een leven waarin gebed en aanbidding een centrale plaats innemen
 • Gemeentebreed bidden we voor de voortgang van Gods werk in de gemeente en wereldwijd tijdens bidstonden, gebedsdagen en/of gebedsweken
 • De Heilige Geest krijgt de volledige ruimte in de samenkomsten om Zijn werk te doen
 •  Ons streven is dat onze samenkomsten een inspirerende ervaring zijn voor jong en oud


Visie op delen

 • Groeien in liefdevolle, opbouwende relaties met elkaar
 • Belangrijkste activiteiten: zondagsschool, tieners/jeugd, muziek oefeningen etc
 • In deze kringen of afdelingen staan onze gaven, verbondenheid, (pastorale) zorg, gebed en onderwijs centraal
 • De sfeer binnen de groep wordt gekenmerkt door: acceptatie, gelijkwaardigheid, wederzijdse geloofsopbouw, veiligheid en integriteit.
 • De bewuste kring wordt geleid door een coördinator en deze is het aanspreekpunt voor de mensen van die groep.

Visie op leren

 • Groeien naar geestelijke volwassenheid en in het discipel zijn van Jezus Christus
 • Belangrijkste activiteiten: zondagsschool, jeugd/tienergroepen, prediking, Bijbelstudie, bidstond, etc
 • Binnen onze gemeente wordt Bijbelgetrouw onderwijs gegeven, van kind tot volwassene 
 • Onze kinderen, tieners en jeugd wordt een programma aangeboden, waarbij het evangelie en de uitwerking daarvan op een voor hen begrijpelijke en relevante manier wordt uitgelegd
 • Bijbelse onderwijzing is gericht op verandering van het leven. Iedere gelovige krijgt niet alleen meer kennis van Gods Woord, maar zijn/haar wandel met Christus wordt ook steeds krachtiger.

Visie op Getuigen

 • Groeien in het uitdragen van het evangelie en in het enthousiasmeren van anderen voor Jezus Christus. Belangrijkste activiteiten: diensten voor gemeenteleden en belangstellenden, evangelisatie/livestream, zending Pakistan en Suriname
 • Onze eerste opdracht is om het getuigenis van Jezus persoonlijk in eigen gezin en directe omgeving te weerspiegelen
 • Gemeenteleden zijn er van doordrongen dat elk individu voor God belangrijk is, daarom wordt bewogenheid verwacht voor degenen die de Here Jezus nog niet kent
 • Samenwerken met andere bevriende gemeenten. Door een harmonieuze samenwerking een getuigenis te zijn voor Rotterdam-Zuid
 • Verwacht wordt dat gemeenteleden biddend, financieel en persoonlijk betrokken zijn bij het zendingswerk, evangelisatie en praktische werkzaamheden in en rond het gebouw.

Aansturing van de gemeente

Sinds 2003 is br. Heeko Kuipers, aangesteld als voorganger. Waarbij hij verantwoordelijk is voor de algehele leiding van de gemeente, verzorgt predikingen, bijbelstudies en pastoraat. Tevens draagt hij zorg voor het algemene welzijn en de richting van de gemeenschap.
Hij wordt ondersteund door de oudstenechtparen, die verantwoordelijk zijn voor de diverse afdelingen binnen de gemeente. Zij onderhouden nauw contact met de verschillende coördinatoren. De oudsten worden weer ondersteund door diakenechtparen, die functioneren naar het principe van Handelingen 6. 

Tot slot

 • Evangeliegemeente De Banier is aangesloten bij het overkoepelend orgaan Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (V.P.E)
 • Evangeliegemeente De Banier is aangesloten bij het meldpunt ‘Stichting Evangelisch Meldpunt’ (SEM). Tel. 085-4881449
 • Voor nadere informatie of bij vragen kunt u terecht bij info@debanier-rotterdam.nl,
  06- 4114 2596 of via de whatsapp button
Evangeliegemeente De Banier