Ga naar de inhoud

Wat wij geloven en leren

 1. Wij geloven dat de Bijbel, het Oude en het Nieuwe testament het geïnspireerde Woord van God is en daarom betrouwbaar en gezag hebbend is.

  Hebreeën 4:12 ‘ Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’

 2.  De Bijbel dient als een kompas voor ons leven.
 1. Wij geloven in één God, Schepper van hemel en aarde Genesis 1:1.
 2. Wij geloven in een ‘Drieenig God’ (drie personen in één God) Vader, Zoon en Heilige Geest Mattheus 28:19.
 1. Wij geloven in de menswording van Christus Johannes 1:14.
 2. Wij geloven dat God zich volkomen geopenbaard heeft aan de mens, in zijn Zoon Jezus, de middelaar tussen God en mens Hebreeën 1:1-3.
 3. Wij geloven dat de kruisdood van Jezus verzoening en verlossing bracht voor een ieder die in  Hem gelooft

  Johannes 3:16 ‘ Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

 4. Wij geloven in de lichamelijke opstanding van Jezus uit de dood Lucas 24:5-7
 1. Wij geloven in de komst van de Heilige Geest Handelingen 2:1-4.
 2. Wij geloven in de inwoning van de Heilige Geest in de gelovige. Efe.1:13.
 3. Wij geloven in de gaven van de Heilige Geest en de ambten die tot opbouw van de Gemeente zijn gegeven. Efe.4:11-12; 1.Kor.12-1-11.
 1. Wij geloven in bekering van de mens tot God en de wedergeboorte.
 2. De mens is door de zonde en overtredingen (geestelijk) dood Efeze 2:1-3.
 3. Door wedergeboorte uit God en geloof in Hem mogen wij bij Hem horen Johannes 1:13
 1. Wij geloven in de waterdoop als een uiterlijk teken van de afwassing van onze zonden 1Korinthe 6:11.
 2. Wij geloven dat de doop alleen na berouw en bekering tot God kan plaats vinden Handelingen 2:38 Dopen is een beeld van het sterven, begraven en bekleed worden met Christus om vervolgens in nieuwheid van leven te wandelen Romeinen 6:3-5.
 1. Wij geloven in de doop met de Heilige Geest.
  Handelingen 2:4 ‘ en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.’

 2. Wij geloven in het spreken in ‘andere talen’ of ‘tongentaal’ en profetie.   1 Korinthe 14
 1. Wij geloven dat de Gemeente op de Pinksterdag is ontstaan. (HSV)

  Handelingen.2:47 ‘en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.’

 2. Wij geloven dat de Gemeente het lichaam van Christus is met Jezus christus als hoofd.  Efeze 1:22:23.
 1. Wij geloven dat God oudsten (ouderlingen) aan de Gemeente gegeven heeft, met als opdracht de Gemeente op waardige wijze te leiden en als voorbeeld te functioneren. Handelingen 20:28.
 2. Wij geloven dat God Oudsten (ouderlingen)  wil beschermen, zij behoren met respect behandeld te worden, vooral zij die onderricht geven 1Timotheus 5:17.
 • Wij geloven dat alle gelovigen volgelingen van Jezus Christus moeten zijn Efeze 5:1-2 en hun leven volledig aan Hem moeten willen toewijden.
 • Wij geloven in de wederkomst van de Here Jezus.

  1 Thessalonicensen 4:15-17 ‘ Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.’
 • Wij geloven dat Israël het volk van God is.
 • Wij geloven dat God blijft vasthouden aan zijn verbond met zijn volk.
 • Genesis 12:2-3 ‘Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.’
 • Wij geloven dat Jezus Christus het zaad van Abraham is en dat alle beloften aan Abraham hun vervulling vinden in Christus

  Galaten 3:16 ‘Welnu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet: En aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen; maar van één: En aan uw Nageslacht; dat is Christus.’
 1. Wij geloven in het laatste Oordeel over alles wat leeft.

  1 Petr.4:14-17 (Het Boek vertaling) ‘ Wees blij als u uitgescholden wordt omdat u bij Jezus hoort. Want als dat gebeurt, is dat het bewijs dat de heerlijkheid van de Geest van God op u rust.
 2. Maar laat niemand moeten lijden omdat hij een moord, een diefstal of een andere misdaad heeft begaan of omdat hij een bemoeial is. Als u moet lijden omdat u christen bent, hoeft u zich niet te schamen, maar u kunt God ervoor prijzen dat u de naam van Christus draagt. De tijd van Gods oordeel is gekomen en het begint bij de christenen. Als wij door Hem geoordeeld worden, wat een verschrikkelijk lot staat dan de mensen te wachten die het goede nieuws van God niet wilden aannemen!