Pinkstergemeente

 

Wij zijn ontstaan als Pinkstergemeente, maar dragen nu de naam Evangeliegemeente.
Niet omdat wij niet achter de juiste, gezonde Bijbelse leer van de Pinksterbeweging staan. In tegendeel. Maar om bepaalde vooroordelen die men soms in de praktijk tegen komt, weg te nemen.

Evangelisch

Wij behoren tot de Evangelische christenen. Dat houdt in dat wij geloven in:

 • De noodzaak tot bekering Iemand kan alleen gered worden door Jezus Christus aan te nemen als Heer en Redder tot vergeving der zonden;
 • De Here Jezus De nadruk op Jezus’ kruisdood en Zijn opstanding!
 • De Bijbel De Bijbel heeft absoluut gezag en wat beschreven staat, nemen wij ook historisch voor waarheid aan.
 • Levensstijl Ook werkelijk leven als een Christen. Daarbij wordt het geloof in de Here Jezus en wat er in de Bijbel staat ook in de praktijk uitgedragen naar anderen;
Afbeelding van duif, teken van de Heilige Geest, belangrijk voor de Pinkstergemeente.
Pinkstergemeente

Onze achtergrond is dat wij een Pinkstergemeente zijn. Wat houdt dat in?

Wij als Pinkstergemeente geloven dat de Heilige Geest in al de eerstgenoemde punten een belangrijke rol speelt.
Daarnaast zijn er bepaalde onderwerpen die wij ook van belang vinden voor het leven als Christen:

 • Doop met de Heilige Geest  Wij geloven in de doop met de Heilige Geest. De gelovige wordt hiermee toegerust om te dienen en te getuigen van de Here Jezus. Ook geeft dit een ervaring van de nabijheid van God. Daarom zullen wij ook tijdens het zingen met ons lichaam uiten dat we de Here God aanbidden. We doen onze handen omhoog als teken van dat we de Here God verhogen, prijzen om wie Hij is!
 • Geestesgaven Wij geloven dat de Heilige Geest ons de gaven wil geven die genoemd zijn in 1 Korinthiërs 12:8-11.
 • Volwassendoop Wij geloven in het opdragen van de kinderen en in de volwassendoop, ook wel gelovigendoop genoemd, omdat mensen gedoopt worden op basis van hun belijdenis. Op basis van je geloof wordt je gedoopt door onderdompeling in het waterbad.
 • Geloven is niet slechts een uitverkiezing vanuit God, maar ook keuze Wij geloven dat de Here ons roept om Hem te volgen, maar dat ook een reactie van ons nodig is om achter Hem aan te gaan.
 • Wederkomst Wij geloven dat elk mens het Evangelie een keer gehoord moet hebben voor de Heer terugkomt.  
Waar staan wij niet achter? 
 • Sektarisme Wij zijn geen sekte. Voor meer uitleg hierover, zie hier.
 • Manipulatie Manupulatie rondom het geven van geld. Wij zetten geen mensen onder druk om te geven. Wij gaan niet uit van het principe: Hoe meer je geeft, hoe meer je gezegend zult worden.
  Een van de voornaamste instructies staat in 2 Korinthe 9:7, waar Paulus ons oproept om ‘blijmoedig’ te geven, ‘niet uit tegenzin of uit dwang’. De reden hiervoor is ‘God heeft een blijmoedige gever lief’. Het geven moet iets zijn dat we doen omdat we blij zijn om iets aan God terug te geven.
  Hebreeën 13:16 leert ook dat christenen horen te delen wat ze hebben. God wil dat dat waarmee Hij ons zegent, gebruikt wordt om anderen ook te zegenen. 
 • Machtsmisbruik   Wij geloven dat wij allen één zijn in de Heer en niet dat één persoon de macht heeft.
  Als er dingen voorkomen die verkeerd zijn worden deze aan het licht gebracht en niet weggeschoven.
  “Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden.” 1 Johannes 1:7 Het boek
 • Welvaartsevangelie  In sommige Pinktergemeenten gaat men uit van het welvaartsevangelie. Men gelooft dan dat God de gelovige (veelal in materiële zin) zal belonen (“zegenen” in jargontaal) wanneer hij of zij ergens geld of tijd insteekt. Wat het inhoudt en waarom wij hier niet achter staan kun je hier lezen.
 • Genezing met uitsluiting van de medische wetenschap. Waarom wij hier niet achter staan, kunt u hier lezen.
 • Regelmatige extreme uitingen Bepaalde excessieve uitingen zoals het altijd zomaar ‘vallen in de Geest’.  Zie hier voor meer uitleg.
  De gaven van de  Geest worden door deze figuren gecorrumpeerd en misbruikt om bizarre leringen en praktijken te rechtvaardigen.In Matthéüs 11:28-29 zegt de Here Jezus dat wij Hem in gehoorzaamheid moeten volgen.
 • Misleidende wonderen en tekenen  Van bepaalde bizarre manifestaties geloven wij niet dat deze van de Heere zijn. Hieronder valt ook de Toronto blessing en aanhangers als Benny Hinn. Lees hier waarom.