De Gemeente

Een levend gebouw!

We zien allemaal als we aankomen de kerk als stenen gebouw staan. Deze bestaat uit allemaal kleine bakstenen die samen het gebouw vormen. Zo is het ook geestelijk gezien met de gemeente van Jezus Christus. We zijn allemaal levende stenen die gebruikt worden!
“..dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis..’ 1 Petrus 2:5

Het lichaam van Christus

Ons lichaam heeft een hand, een voet, arm, hoofd. Allemaal afzonderlijke delen. Zo zijn we ook allemaal een deel van één lichaam. In 1 Korinthe 12:15 kunnen wij lezen dat een voet niet tegen een hand kan zeggen: “Ik ben geen hand, dus ik hoor niet bij het lichaam”. Nee, ook de voet is nodig. En zelfs de kleine teen is nodig.  Tegenwoordig hoor je weleens: “Ik heb de kerk niet nodig om te geloven”. Maar geloven doe je samen. We vullen elkaar aan met onze gaven van de Heilige Geest. 

De gaven van de Heilige Geest

Wij geloven dat de gaven die de Heilige Geest op de eerste Pinksterdag gaf aan de mensen die tot geloof kwamen ook nu nog in de gemeente aanwezig zijn. Ze worden genoemd in 1 Korinthiërs 12:8-11 en Romeinen 12:6-8. Deze gaven zijn ook weer gegeven om de gemeente op te bouwen!

Het Woord van God

Het Woord van God, de Bijbel staat centraal. In de Bijbel heeft de Here God zichzelf geopenbaard.

  • Het Woord beschermt ons tegen leugens van satan. In Efeze 6:17 staat: En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.
  • Het Woord maakt ons gelukkig het vervangt de ‘lelijke’ dingen in onszelf. In Jakobus 1:21 staat: Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.
  • Het Woord blijft voor altijd! In 1 Petrus 1:25 staat: Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.
  • Het Woord heeft kracht, het leeft en maakt onderscheid in je ziel en je Geest. In Hebreeën 4:12 staat: Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart
  • Het Woord is door God ingegeven. In 2 Timotheüs 3 staat: Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid.

Betrokken op elkaar!

1 Korinthiër 12:26  ‘als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee’. Er is, zegt Paulus, binnen het lichaam een hele nauwe betrokkenheid op elkaar. Zodanig, dat als iemand lijdt, ziek wordt, moeilijke dingen meemaakt, ook de anderen in het lichaam meelijden. 

Voorbeeld. Zo werkt het ook in ons eigen lichaam. Als ik een gaatje in een kies heb en die kies doet zeer, zegt ik niet: mijn kies heeft pijn. Maar: ik heb kiespijn. Als mijn maag zeer doet, zeg ik niet: mijn maag heeft pijn, maar: ik heb maagpijn. Als mijn voet pijn doet, zeg ik meestal niet: mijn voet heeft pijn, maar: ik heb pijn aan mijn voet met lopen. Als iets in je lichaam pijn doet of niet goed functioneert, dan is heel je lichaam erbij betrokken, 

Dus komen wij samen!

Zo zien we dat door al deze dingen we samen komen in één geheel. Dat de Here ons steeds weer samen brengt om elkaar op te bouwen, te bemoedigen, elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen.