Selecteer een pagina

Pinkstergemeente De Banier, gevestigd aan Blankenburgstraat 134, 3081TD, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  

Contactgegevens:
https://www.debanier-rotterdam.nl Blankenburgstraat 134, 3081TD, Rotterdam 010 48 50 417  

Peter Sigmond is de Functionaris Gegevensbescherming van Pinkstergemeente De Banier hij is te bereiken via ict@debanier-rotterdam.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Pinkstergemeente De Banier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Pinkstergemeente De Banier verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– godsdienst
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar, dit betreft kinderen van volwassen leden. Volwassen leden tekenen bij lidmaatschap voor akkoord. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ict@debanier-rotterdam.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Audiovisuele gegevens die wij verwerken 

Pinkstergemeente De Banier verwerkt de volgende audiovisuele gegevens van u:
– preken in de samenkomst
– beeldopnames ter beveiliging.
– voor audiovisuele gegevens van leden die openbaar gebruikt worden, word expliciet toestemming gevraagd.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Pinkstergemeente De Banier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze bijeenkomsten
– Pinkstergemeente De Banier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Pinkstergemeente De Banier bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar.  De beveiligingsbeelden hebben een bewaartermijn van 2 weken. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Pinkstergemeente De Banier verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Pinkstergemeente De Banier gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pinkstergemeente De Banier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ict@debanier-rotterdam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pinkstergemeente De Banier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Pinkstergemeente De Banier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via ict@debanier-rotterdam.nl